Tài liệu hướng dẫn

I. Tài liệu về thiết kế trong CATIA V5 như sau:

  1. CATIA start
  2. Part Design Basics
  3. Part Design advanced
  4. Assembly

 II. Tài liệu về lập trình gia công trong CATIA V5 như sau:

  1. Prismatic Machining
  2. 3 Axis Surface Machining

III. Tài liệu về phân tích mô phỏng trong CATIA V5 như sau:

  1. Basics
  2. Stress concentration